ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพงษ์ ไวย์ฑูรย์เกียรติ
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นางมยุรี ประสิทธินาวา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีเรือน ใกล้ชิด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเฉลิมศรี กือเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิรดี กรวยทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอกนิษฐ์ หักกะยานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายแผนและงบประมาณ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจริยา อิสริยะวนิช
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายแผนและงบประมาณ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล พานิชการ
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายโอฬาร คงทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบุคคล
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญนะ บุญกิตติเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญชุบ คงทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาล เอี่ยมอมรนิพิท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกำพล ศิริเสวกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายขจร พ่วงพี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย จันทฑีโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพินัย วรรณภากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประชิต โชคอุดมพร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเลขานุการ