ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชรินทร พุกกะพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษร ชำปฏิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายลพ วงศ์วาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนวภัทร โยคะสิงห์
ครู คศ.3

นางสาวจิราภรณ์ จิระ
ครู คศ.2