กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชรินทร พุกกะพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0850890497

นางสาวเกษร ชำปฏิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0816832691

นายลพ วงศ์วาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0899287527

นางสาวนวภัทร โยคะสิงห์
ครู คศ.3

นางสาวจิราภรณ์ จิระ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0860926573