ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจันทร์จิรา สนธิศิริ
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวราภรณ์ สติดี
ครู คศ.2

นางวรวีร์ สุดชาติ
ครู คศ.4

รุ้งนภา ทำสวน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนันทิยา มณีรัตน์
ครู คศ.1

นายวีระวุฒิ วรรณภากร
ครูผู้ช่วย