ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจันทร์จิรา สนธิศิริ
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวัชราภา พันธ์วงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวรวีร์ สุดชาติ
ครู คศ.4

รุ้งนภา ทำสวน
ครู คศ.3