ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมคิด มาวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชินพันธุ์ ศรีโพธิ์
ครู คศ.1

นางสาวธวัลย์ญา จังคพานิชย์
ครู คศ.3