ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดหทัย ดาราพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดาริน สุขสุวรรณ
ครู คศ.3

นางแจ่มจันทร์ พันทะ
ครู คศ.3