ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมใจ ผาชลา
ครู คศ.3

นางนิศานาศ วรรณรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวชุติกานต์ ฤทธิ์มนตรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนันทิยา มณีรัตน์
ครู คศ.2

นายวีระวุฒิ วรรณภากร
ครูผู้ช่วย