ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมยุรี ประสิทธินาวา
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชษาพิมพ์ สัมมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสายพิณ เรืองขจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกรรณสพร ผ่องมาศ
ครู คศ.3

นายสงกรานต์ สายสังข์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ว่าที ร.ต.วีระศักดิ์ วงศ์อินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวราภรณ์ สติดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายวลัญจกร กุลสิทธิ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1