ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจารุณี เลี้ยงวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวัชราภา พันธ์วงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสำเนียง บึงกระเสริม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเกวลี เกรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางวรัญญา สุขะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชัญญา เวียงเก้า
ครูผู้ช่วย