ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุภาภรณ์ ประสิทธินาวา
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุนันท์ กิติยศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางจุรีรัตน์ ใจดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางแจ่มจันทร์ พันทะ
ครู คศ.3

นางจินตนา ใจเที่ยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางวิไลรัตน์ จุลเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางพัชรินทร์ เลยานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางวาสิณี ศรีจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุธาวี เหล็กซีโต
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น /1

นางสุวรรณรัตน์ วรรณจนา
ผู้ดูแลเด็ก