ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบคิดวิเคราะห์ปี63 มีสูตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.82 KB 48460
แบบฟอร์มโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.08 KB 48422
แบบฟอร์มโครงการ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 48445
แบบฟอร์มโครงการ (เทศบัญญัติ) 61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 48393
แบบฟอร์มโครงการ (รายหัว) 61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 48092
รายชื่อ13หลักในปถ05 (ประถม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177 KB 48173
รายชื่อนักเรียนประถม 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92 KB 48462
แบบบันทึกผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 47.12 KB 48201
แผนการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 104.71 KB 48401
แบบบันทึกผลลูกเสือมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 41.29 KB 48510
แบบบันทึกผลลูกเสือประถม Word Document ขนาดไฟล์ 45.64 KB 48187
แบบบันทึกผลแนะแนวมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 40.64 KB 48488
แบบบันทึกผลแนะแนวประถม Word Document ขนาดไฟล์ 45.81 KB 48348
แบบบันทึกผลชุมนุมมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 40.56 KB 48474
แบบบันทึกผลชุมนุมประถม Word Document ขนาดไฟล์ 38.56 KB 48338
รายชื่อ13หลักในปถ05 (มัธยม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.8 KB 48147
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86 KB 48268
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 48122
เกณฑ์การอ่าน คิดวเคราะห์ และเขียน ม.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 48161
เกณฑ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ป.1-6 Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 48135
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 48412
สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 48409
ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 48114
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 48310
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 48082
ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 48109
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 48267
การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 48206
ปถ 05 ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 423.5 KB 48430
ปถ 05 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.5 KB 48397
แผนการสอนหน้าเดียว1-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 667 KB 48117