ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 มี.ค. 56 ถึง 29 มี.ค. 56 ครูประจำชั้นส่งเอกสารประจำชั้นที่ห้องทะเบียน
26 มี.ค. 56 ประกาศผลสอบประจำปีการศึกษา 2555 (ป.1 - ป.5 และ ม.1 - ม.2)
ครูประจำชั้น
26 มี.ค. 56 นักเรียน ป.6 และ ม.3 รับเอกสาร
ครูฝ่ายทะเบียน
21 มี.ค. 56 ถึง 24 มี.ค. 56 ป.1 - ป.5 และ ป.1 -ม.2 กรอกคะแนนลงโปรแกรม
18 มี.ค. 56 ถึง 20 มี.ค. 56 วัดผลประเมินผลปลายปีการศึกษา 2555 ป.1- ป.5 และ ม.1 - ม.2
14 มี.ค. 56 ถึง 20 มี.ค. 56 ป.6 , ม.3 กรอกคะแนนลงโปรแกรมและสอบซ่อมนักเรียน
ครูผู้สอน / ครูประจำชั้น ป.6 / ครูประจำชั้น ม.3
12 มี.ค. 56 ถึง 13 มี.ค. 56 ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
ครูผู้สอน / ครูประจำชั้น ป.6
11 มี.ค. 56 ถึง 13 มี.ค. 56 ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
ครูผู้อน / ครูประจำชั้น ม.3
04 มี.ค. 56 ถึง 08 มี.ค. 56 ส่งเอกสารแนะแนว ลูกเสือ ชุมชุม
ครูผู้สอน / ฝ่ายวัดผล
25 ก.พ. 56 หยุดเรียนวันมาฆะบูชา
20 ก.พ. 56 ประชุมประจำเดือนระดับชั้นประถมศึกษา
ครูหัวหน้าระดับ
15 ก.พ. 56 ประชุมประจำเดือนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ครูหัวหน้าระดับ
13 ก.พ. 56 ถึง 14 ก.พ. 56 สอบประเมินคุณภาพชั้น ป.2 , ป.5 , ม.2
ฝ่ายวัดผล
02 ก.พ. 56 ป.6 สอบ O-net
ครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
02 ก.พ. 56 ถึง 03 ก.พ. 56 ม.3 สอบ O-net
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-net
ครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
17 ม.ค. 56 ถึง 18 ม.ค. 56 แจ้งผลสอบผู้ปกครอง
ครูประจำชั้น ระดับมัธยมศึกษา
07 ม.ค. 56 ถึง 09 ม.ค. 56 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555
กรอกคะแนนลงโปรแกรม
ครูผู้สอน/ครูประจำชั้น ระดับมัธยมศึกษา
01 ม.ค. 56 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
31 ธ.ค. 55 หยุดเรียนชดเชยวันสิ้นปีและขึ้นปีใหม่
20 ธ.ค. 55 ประชุมประจำเดือนระดับชั้นประถมศึกษา
ห้องประชุมอาคารวิมล 1 ครูผู้สอน ครุูหัวหน้าระดับ
17 ธ.ค. 55 ประชุมประจำเดือนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ห้องประชุมอาคารวิมล 1 ครูผู้สอน หัวหน้าระดับ
10 ธ.ค. 55 หยุดเรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 55 ปิดเรียนเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
คณะครูทุกท่านร่วมพิธีถวายพระพร (ช่วงเช้า)   /  จุดเทียนชัยถวายพระพร (ช่วงเย็น)
ศาลาประชาคม / ชุดปกติขาว หน้าเทศบาลฯ / เสื้อชมพู (ซาฟารี+กระโปรง(ญ) กางเกง(ช)) จังหวัดตราด
25 พ.ย. 55 ถวายราชสดุดี
หน้าพระบรมรูปทรงม้า ร.5 ครูระดับมัธยมศึกษา
20 พ.ย. 55 ประชุมประจำเดือนระดับชั้นประถมศึกษา / ติดตามเอกสารการเรียน
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ครูหัวหน้าระดับ
15 พ.ย. 55 ประชุมประจำเดือนระดับชั้นมัธยมศึกษา / ติดตามเอกสารการเรียน
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ครูหัวหน้าระดับ
05 พ.ย. 55 ถึง 09 พ.ย. 55 ประกาศผลการสอบแก้ตัว / แจ้งผลการสอบให้ผู้ปกครองทราบ

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ครูผู้สอน,ครูประจำวิชา